Βεβαιώση μηχανικού (ή Βεβαίωση μεταβίβασης)

Services Terrain Metrics - Βεβαιώση μηχανικού

Βεβαιώση μηχανικού (ή Βεβαίωση μεταβίβασης)

56,45

(χωρίς Φ.Π.Α)

Αφορά την έκδοση βεβαίωσης  μηχανικού απαραίτητη για συμβολαιογραφικές πράξεις. Η  υπηρεσία παρέχεται εντός των ορίων της περιφέρειας Ηπείρου. Η έκδοση της  γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «www.tee.gr».

 

Το κόστος της ως ανωτέρω υπηρεσίας περιλαμβάνει:
  • Την ηλεκτρονική, ταχυδρομική ή δια ζώσης παραλαβή των απαιτούμενων δικαιολογητικών
  • Την αυτοψία του προς μεταβίβασης γεωτεμαχίου
  • Την έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών αποκλειστικά για αδόμητα  γεωτεμάχια
  • Την ηλεκτρονική αποστολή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των  βεβαίωσεων μεταβίβασης αλλά και ολοκληρωμένης υπαγωγής  όπως αυτές εκδίδονται από το σύστημα όπως και του αντίστοιχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών

 

Το κόστος της ως ανωτέρω υπηρεσίας δεν περιλαμβάνει:
  • Την έκδοση βεβαίωσης Μηχανικού για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πλην αυτής του αδομήτου γεωτεμαχίου  όπως και υπηρεσιών που αφορούν νομιμοποίηση/τακτοποίηση ακινήτων.

Χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσία;